Tezejev brod

Da li stvar kojoj su zamenjeni svi sastavni delovi ostaje ta ista stvar. Plutarh pita da li Tezejev brod kome su zamenjeni svi sastavni delovi i dalje ostaje isti brod ili je to drugi brod? Šta se dešava ako od tih zamenjenih delova ponovo sklopimo brod? Da li je to onaj prvobitni brod ili neki novi?

(Plutarh, Tezejev život)

Ili: Da li je sekira kojoj je tri puta menjana držalica a dva puta telo i dalje ista sekira?

Raselov paradoks

U jednom selu živi brica koji brije svakog onog žitelja sela koji se ne brije sam. Brije li brica sam sebe ili ne? russell (1)

Tj. da li je skup svih skupova koji nisu svoj vlastiti član, svoj član ili nije? Paradoks je formulisao Bertrand Rasel 1901. pokazavši njime da Kantorova teorija skupova sadrži protivrečnost.

Paradoks se nekada iznosi i na ovaj način: Biblioteke imaju kataloge koji sadrže spisak knjiga koje biblioteka ima. Zamislimo katalog koji sadrži spisak svih kataloga u biblioteci. Za takav katalog možemo reći da sadrži sam sebe. Sada zamislimo katalog svih kataloga koji ne sadrže sami sebe. Da li takav katalog sadrži ili ne sadrži samog sebe?

Protagora i Euatlo

Sofist Protagora podučavao je Euatla advokatskoj veštini. Pogodili su se da učenik plati odmah polovinu školarine, a drugu polovinu kad dobije prvu parnicu. Kako po završenom školovanju učenik nije vršio advokatsku praksu, učitelj ga je tužio sudu:

PROTAGORA : Ti ćeš mi svakako platiti ostatak školarine. Jer ako izgubiš parnicu, platićeš po odluci suda, a ako je dobiješ, platićeš mi po našoj pogodbi.

EUATLO: Ako dobijem parnicu, neću ti platiti jer je tako sud presudio. Ako izgubim, neću ti platiti jer smo se dogovorili da platim tek kada dobijem prvu parnicu.

Sofizam “ćelavi”

Sofista ispituje sagovornika:
– Da li je čovek ćelav ako mu iščupaš jednu dlaku?
– Ne.
– A ako mu iščupaš dve dlake?
– Ne.
– A ako mu iščupaš tri dlake?
– Ne.
Pitanja se nastavljaju. Ako sagovornik u jednom trenutku odgovori sa “da” sofist zaključuje da čupanje jedne dlake čini čoveka ćelavim; ako sagovornik uporno odgovara negativno, sofist zaključuje da čovek, gubeći dlaku po dlaku, ne može nikad oćelaviti.